güc

güc
is.
1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə. Görsün mən dəlinin indi gücünü. «Koroğlu». Gücünə bax, şələni bağla. (Ata. sözü). Güc almaq – güclənmək, qüvvətlənmək. Şəhriyaram, güc alıb, qüvvət alıb eşqimdən; Mən huma tək uçaram, sinəsi suzan gedərəm. Şəhriyar. Güc etmək (eləmək) – bax güc vermək 1-ci mənada. Fələk zülmün gec elər; Gec olsa da, güc elər. (Bayatı). Güc gəlmək – bir işi güc işlədərək görmək. Güc vermək – 1) bir şeyi qaldırmaq və ya yerindən tərpətmək üçün fiziki qüvvə sərf etmək; 2) gördüyü bir işi daha da gücləndirmək. Danışığa güc vermək. – Güc verir, eylə ki, məcmuə yazanlar gələnə. . M. S. O.. Güc vurmaq – bax güc vermək 1-ci mənada. <Şərəbanı:> Sən güc ver! C. C.. Gücdən düşmək – 1) gücünü, qüvvətini itirmək, gücsüzləşmək; 2) etibarını, qüvvəsini itirmək. Gücdən salmaq – gücsüz etmək, taqətdən salmaq. Xəstəlik onu gücdən saldı. Gücə salmaq – 1) zor işlətməklə bir şeyi əldə etmək, yaxud əldə etməyə çalışmaq, zorla bir şeyə məcbur etmək. Gücə salıb əlindən almaq. – Qalalar, ay qalalar; Laçın orda balalar; Laçın balasın verməz; Bəlkə gücə salalar. (Bayatı); 2) gücü çatmayan bir şeyə güc vuraraq bədənin bir yerini zədələmək. Belini gücə salmaq. Gücü çatmaq – bir işi görə bilməyə qüvvəsi çatmaq, qüvvəsi daxilində olmaq; bacarmaq. Ananın, göz yaşından savayı heç nəyə gücü çatmırdı. M. Hüs.. Gücü düşmək – bax gücü çatmaq. İndi deyin görüm, o qüvvətli qolların gücü düşməyən hansı bir kamandır. M. S. O.. Gücü gəldikcə – bütün gücü ilə, bacardığı qədər, var qüvvəsi ilə. <Eyvaz kişi> özünü itirmədi, sağ əli ilə sol qoluna dolanan ilanın boğazından tutub gücü gəldikcə çayın içinə atdı. Ə. Vəl..
2. Qüvvət, taqət. Əlinin gücü yoxdur. Güc gətirmək – qüvvətlənmək, artmaq, üstünə gəlmək. Xəstəlik güc gətirdi. Gücdən düşmək – qüvvəti getmək, taqətdən düşmək, zəifləşmək. Ustanın azarı günügündən şiddətlənirdi, bəzən zəifləşib gücdən düşürdü. Ç..
3. İşgörmə qabiliyyəti, enerji. Maşının yükqaldırma gücü. Suyun gücü. – El gücü, sel gücü. (Ata. sözü).
4. Bacarıq, qabiliyyət. Göstərir aləmə hər işdə bu gün öz gücünü; Kapital sahibinin göylərə çıxmaqda ünü. M. Müş..
5. Qüdrət, qüvvət. Dövlətin gücü. // Təsir qüvvəsi. Sözün gücü. Dəlillərin gücü.
6. İnandırma qabiliyyəti, təsir qüvvəsi. Təbliğatın gücü. Tərbiyənin gücü. – Sənətin gücü onun həyata təsir gücü ilə ölçülməlidir. S. R.. Sözünün gücünü özü də bildi. B. V..
7. Bir şeyin təzahür dərəcəsi; intensivlik, gərginlik. Səsin gücü. Küləyin gücü. Partlayışın gücü.
8. Maddi cəhət, pul. Ev tikməyə gücüm yoxdur. Gücü çatmaq – maddi vəziyyəti imkan vermək, bir işi görmək üçün pulu olmaq. <Veys:> Beş misqallıq şeyə gücümüz çatmır! Ə. Ə..
9. Üstünlük, qüvvə. Güc gəlmək (gətirmək) – üstün gəlmək, qalib gəlmək. <Axırda qız Məlikməmmədə dedi:> . . Bu devə güc gələ bilməyəcəksən. (Nağıl). Bizim Sədəf, Balakişi oğluna güc gəldi. İ. Ə..
10. Hüquqi cəhətdən qüvvəyə malik olma; səlahiyyət. Müqavilənin gücü. Gücdən düşmək, gücünü itirmək hüq. – qüvvədən düşmək, daha məcburi olmamaq. Müqavilə gücdən düşdü. Qanun gücünü itirdi. Gücə minmək hüq. – qüvvəyə minmək, artıq hamı üçün məcburi olmaq. Qanun ayın birindən gücə minmişdir.
11. Yardım, kömək. <Naçalnik:> Bəy, mən gəlmişəm ki, Nəbini tutam. Bu işdə gərək mənə güc verəsən, mən sənsiz heç iş görə bilmərəm. «Qaçaq Nəbi».
12. Məhsul yetirmə, göyərtmə qabiliyyəti (torpaq haqqında). Torpağın gücü. Torpaq gücdən düşüb.
13. Böyük istehsal qüvvəsinə malik olma; qüvvə. Fabrikin gücü. Zavod bütün gücü ilə işləyir.
14. Gücdür şəklində – çətindir, zordur. Gələn çox uzaqda olduğu üçün onun kim olduğunu fərq etmək gücdür. S. H..
15. Güclə şəklində zərf – zorla, çətinliklə, bütün qüvvəsini toplayaraq. Güclə yerimək. Güclə danışmaq. – Qalalar, ha qalalar; Qaladan yol salalar; Analar bala verməz; Bəlkə güclə alalar. (Bayatı). Tavandan asılmış çırağın fitilini qaldıran olmadığından, otaq güclə işıqlanırdı. İ. Ş..
16. Gücünə şəklində – yiyəlik halda olan isimlərdən və nisbət şəkilçili şəxs əvəzliklərindən sonra gələrək «. . . köməyi ilə, . . . yardımı ilə, . . . arxalanaraq» mənasında işlədilir. Biliyin gücünə. . .

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • gücənmə — «Gücənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GUC — may refer to either of the following: * The IATA code for Gunnison Crested Butte Regional Airport * German University in Cairo, a private university in Egypt …   Wikipedia

  • gȗc — m 〈N mn gùcovi, G gùcōvā〉 razg. mali gutljaj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • guc — gȕc m <N mn i, G gȗcā> DEFINICIJA pov. reg. morski drveni brodić na vesla i jedro, pramac i krma jednako oštra oblika ETIMOLOGIJA tal. gozzo …   Hrvatski jezični portal

  • guc — gȗc m <N mn gùcovi, G gùcōvā> DEFINICIJA razg. mali gutljaj ETIMOLOGIJA ekspr …   Hrvatski jezični portal

  • güç — 1. sf. 1) Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül Eski yazıyı öğrenmek güç bir işti. 2) zf. Zorlukla Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı. Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler gücü gücüne güçbeğenir güç bela Atasözü, Deyim ve Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gücənmək — f. 1. Güc sərf etmək, güc vurmaq. Stolu qaldırmaq üçün gücənmək. – . . Deyib Hacı birdən bərk bərk gücəndi; Yumruğu Əjdərin ağzına endi. H. K. S.. 2. məc. Cəhd etmək, çox çalışmaq. Sərdar Rəşid bu son sözümün cavabını vermək üçün xeyli gücəndi. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GUC —   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres   Sigles de cinq lettres   Sigles de six lettres   Sigles de sept… …   Wikipédia en Français

  • güc-bəla — z. Çox çətinliklə, böyük əziyyətlə; zorla. Güc bəla onları gətirib yola; Deyirəm: – Adıma vurmayın ləkə! S. Rüst.. . . Sarı keçi bir günü acgöz acgöz çox yaman tıxdı, güc bəla evə döndü. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GUC — Das Kürzel GUC steht für: German University in Cairo, eine deutsche Hochschule in Ägypten Grand Union Kanal (englisch: Grand Union Canal), ein Kanalsystem in England, zwischen London und Birmingham eines der Codons des genetischen Codes den IATA… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”